Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN REVOLUTION MOTORS

Artikel 1. Algemeen

Onderhavige algemene voorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen CMP Motion BV, met zetel te 1755 Kester, Molenstraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel – Nederlandstalig onder nummer 0791.811.394 (hierna genoemd “Vennootschap”) en professionelen en particulieren met woonplaats of zetel in en buiten België (hierna genoemd “Klant”) die betrekking hebben op de verkoop en herstelling/onderhoud van motorfietsen en accessoires.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden ten allen tijde op eigen initiatief te wijzigen.

De Algemene Voorwaarden zijn steeds consulteerbaar op de website (www.revolutionmotors.be), ter plaatse, op de bestelbon, de overeenkomst, de offerte en op de facturen.

Indien geoordeeld zou worden dat een bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, heeft zulks geen gevolgen voor de andere clausules en bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Het zich niet beroepen door de Vennootschap op een bepaling voorzien in de Algemene Voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking naar de toekomst toe.

Bij totstandkoming van een overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant, verklaart de Klant uitdrukkelijk afstand te doen van zijn algemene voorwaarden en aanvaardt hij/zij de exclusieve toepassing van de Algemene Voorwaarden van de Vennootschap op de rechtsverhouding tussen partijen.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de offerte/bestelbon/overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, primeren de bepalingen opgenomen in de offerte/bestelbon/overeenkomst.

Artikel 2. Informatie – totstandkoming overeenkomst

Prijsindicaties en algemene informatie verbinden de Vennootschap op geen enkele wijze opzichtens de Klant. De afmetingen, afbeeldingen, schetsen, inlichtingen, prijslijsten, e.d. zijn louter indicatief tot op het ogenblik van ondertekening van de offerte/bestelbon/overeenkomst.

Foto’s, catalogi, prijsindicaties, publiciteit en algemene informatie verbinden de Vennootschap op geen enkele wijze opzichtens de Klant.

De overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant komt tot stand op het ogenblik van de (elektronische) ondertekening van de offerte/bestelbon/overeenkomst door de Klant, dan wel wanneer er een akkoord bestaat omtrent de uit te voeren opdracht en de daaraan verbonden prijs. Uitgereikte offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.

De prijzen waarvan sprake in de offerte kunnen steeds onderhevig zijn aan wijzigingen ingevolge van prijsstijgingen die onafhankelijk van de wil van de Vennootschap tot stand komen. Voornoemde prijsstijgingen omvatten o.a. prijsstijgingen van materialen en vervoerskosten, verhoging van loonkosten, sociale lasten en taksen (dit betreft een niet-limitatieve opsomming).

Alle taksen, belastingen, kosten en andere lasten voortvloeiend uit de tussen partijen afgesloten bestelbon/overeenkomst vallen steeds ten laste van de Klant.

 

Artikel 3. Facturatie – betaling

Facturen dienen betaald te worden voor de motorfiets wordt afgehaald.

De Vennootschap heeft steeds het recht om af te wijken van voorgaande paragraaf en over te gaan tot het opleggen van afwijkende facturatie- en betalingsvoorwaarden.

Facturen geven bij niet-betaling op de vervaldag van rechtswege aanleiding tot het verschuldigd zijn door de Klant van een conventionele nalatigheidsintrest van 10,00% op jaarbasis, alsook tot het verschuldigd zijn van een forfaitaire schadevergoeding van 15,00% van het factuurbedrag, met een minimum van 100,00 EUR.

Protest tegen de facturatie van de Vennootschap dient op straffe van verval binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven geadresseerd te worden aan de zetel van de Vennootschap. Het protest dient steeds behoorlijk gemotiveerd te zijn. Bij het verstrijken van voornoemde termijn zal de facturatie geacht worden in overeenstemming te zijn met de verwachtingen daaromtrent van de Klant.

Ingeval van niet-betaling door de Klant van de facturatie van de Vennootschap of in geval van niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen opgenomen in de offerte/bestelbon/overeenkomst heeft de Vennootschap het recht om de opdracht zonder voorafgaande verwittiging stil te leggen tot op het ogenblik dat de Klant zijn contractuele verbintenissen heeft uitgevoerd.

Artikel 4. Uitvoeringstermijnen

Opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn steeds indicatief en verbinden de Vennootschap op geen enkele wijze opzichtens de Klant. De Vennootschap is in geen geval aansprakelijk voor het laten verstrijken van de opgegeven uitvoerings- en leveringstermijn.

Vertraging bij de uitvoering en levering geeft de Klant geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de offerte/overeenkomst.

Wanneer de uitvoering of de levering wordt opgeschort of onderbroken door omstandigheden te wijten aan de Klant, bepaalt de Vennootschap zelf wanneer zij de levering of de uitvoering van de offerte/bestelbon/overeenkomst opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is

Artikel 5. Levering en terugname

De goederen worden verkocht, ontvangen en goedgekeurd Ex Works, aldus in de magazijnen van de Vennootschap.

Eventuele kosten van inontvangstname van de goederen zijn steeds ten laste van de Klant. De goederen, verzonden met welk vervoermiddel ook, reizen steeds op risico en verantwoordelijkheid van de Klant.

Verkochte goederen worden niet teruggenomen.

Artikel 6. Onderhoud en herstellingen

Onderhoud en herstellingen betreffen een inspanningsverbintenis, nooit een resultaatsverbintenis.

De Vennootschap maakt voorbehoud om de uitvoering van onderhoudswerken- of herstellingswerken te staken, indien zij geen garantie kan bieden dat de regels van de kunst worden gerespecteerd of indien dit een mogelijks veiligheidsrisico vormt voor de gebruiker van het motorfiets.

De beschrijving en de eigenschappen van materialen die gebruikt werden, worden of zullen worden, worden louter ten informatieven titel meegedeeld aan de Klant. De toeschrijving van bepaalde eigenschappen aan een bepaald product of materiaal valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant van het product of materiaal.

De niet voorziene werken die de Vennootschap gehouden is uit te voeren, evenals al de andere wijzigingen aan de opdracht, worden berekend tegen afzonderlijke eenheidsprijzen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De Vennootschap heeft een eigendomsvoorbehoud op de geleverde goederen tot aan de integrale en onvoorwaardelijk betaling van alle openstaande bedragen dewelke voortvloeien uit de offerte/bestelbon/overeenkomst tussen de Klant en de Vennootschap.

Artikel 8. Overmacht

De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens de niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk van de wil van de Vennootschap tot stand zijn gekomen en waarvan de gevolgen ondanks het nemen van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

In geval van overmacht worden de contractuele verplichtingen van de Vennootschap opgeschort. Indien de periode van overmacht een duurtijd van 6 maand overschrijdt, en de Vennootschap zich hierdoor in de onmogelijkheid bevindt om haar contractuele verplichtingen uit te voeren, zijn de Vennootschap en de Klant bevoegd de overeenkomst tussen partijen met onmiddellijke ingang en kosteloos te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat of enige andere vorm van compensatie. Indien er sprake is van integrale of gedeeltelijke betaling, zal het resterend saldo binnen de 30 dagen na datum van beëindiging door de Vennootschap worden teruggestort, onder aftrek van de prijs die dient te worden betaald voor de reeds uitgevoerde werken.

Artikel 9. Aansprakelijkheid – gebreken

Behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in de offerte/bestelbon/overeenkomst dienen klachten m.b.t. de conformiteit en de zichtbare gebreken van het door de Vennootschap geleverde werk of goed op straffe van verval binnen de 5 dagen volgend op de datum van oplevering  per aangetekend schrijven verzonden te worden aan de zetel van de Vennootschap. De klacht dient steeds behoorlijk gemotiveerd te zijn. Bij het verstrijken van voornoemde termijn zal het geleverde werk/goed geacht worden te zijn aanvaard door de Klant, en zal dit als conform worden beschouwd met datgene waartoe de Vennootschap zich verbonden heeft en met de verwachtingen daaromtrent van de Klant.

Verborgen gebreken dienen binnen 5 dagen na ontdekking te worden gemeld aan de Vennootschap. Na deze termijn geldt er een definitieve aanvaarding door de Klant.

De Vennootschap verleent aan de Klant geen enkele garantie op de geleverde producten en materialen, uitgezonderd de fabrieksgarantie, waarvan de modaliteiten eventueel gespecifieerd zijn in het garantiedocument dat desgevallend samen met de producten en materialen wordt geleverd. Voornoemde fabrieksgarantie verleent aan de Klant geen enkel recht, noch titel om de Vennootschap aansprakelijk te stellen of om van de Vennootschap een schadevergoeding of compensatie te eisen wegens de levering van een gebrekkig of defect product of materiaal afkomstig van een derde partij. De Vennootschap engageert zich desgevallend louter als hersteller/leveranciers die tussen de fabrikant en de Klant staat met oog op de inroeping door de Klant van de fabrieksgarantie opzichtens de producent voor de levering van een gebrekkig of defect product of materiaal.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing op onderhavige Algemene Voorwaarden en op de rechtsverhouding tussen de Vennootschap en de Klanten. Bij geschillen zijn de Rechtbanken en Hoven van het gerechtelijke arrondissement Brussel – Nederlandstalige afdeling uitsluitend bevoegd. Indien de Klant een consument is, zal toepassing gemaakt worden van artikel 624 Gerechtelijk Wetboek.

Van zaterdag 13 juli tot vrijdag 19 juli werken we enkel op afspraak, de toonzaal zal niet doorlopend open zijn. van zaterdag 20 juli tot en met zaterdag 3 augustus zijn wij gesloten. Mails worden verwerkt en verhuur van motors blijft doorgaand mogelijk.